Raad van Toezicht

Trinamiek heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de organisatie en in het bijzonder op het functioneren van het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft in goed overleg met het bestuur het nieuwe toezichtskader vastgesteld voor Trinamiek. Er wordt gewerkt met het Policy Governance van John Carver. Daarnaast hanteren wij de Code Goed Bestuur van de PO-Raad.


Volgens de principes van Policy Governance stelt de Raad van Toezicht de doelen als representant van de belanghebbenden rondom de stichting. De uitvoering laat zij aan de professioneel bestuurder over. In regelmatig overleg stelt zij zich via rapportages op de hoogte van het bereiken van de gestelde doelen. Het toezicht wordt verder vorm gegeven door werkbezoeken en een jaarlijks gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het directieberaad.De Raad van Toezicht van Trinamiek bestaat uit de volgende leden:
 
                                     
De heer R. Windhouwer
(voorzitter)
  De heer F. Seller
     
 
Mevrouw M. Vanderkaa   De heer H. Wieleman
     
 
Mevrouw D. Mooij   De heer A. van den Broek
     
   
Mevrouw S. van Gorsel